Platby v MŠ

Školné:
Děti navštěvující MŠ platí 400 Kč/měsíc.
Číslo účtu:
86-3960240267/0100 Komerční banka Uherské Hradiště

Stravné:
Děti 3-6 let zaplatí 45,-/den.
Děti od 6 let zaplatí 47,-/den.
Číslo účtu:
86-3960280277/0100 Komerční banka Uherské Hradiště

Ředitelka Mateřské školy, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943 (dále jen mateřská škola)
na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává jako statutární orgán
školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

Mateřská škola, jako právnická osoba zřízená obcí se ve věcech úplaty za předškolní
vzdělávání řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcím
předpisem ke školskému zákonu – vyhláškou č. 214/2012 Sb., o předškolním vzdělávání,
v platném znění.

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen „úplata“), možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.

Čl. 2
Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání
a) Výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole stanovuje ředitelka mateřské školy na období školního roku a zveřejňuje ji na přístupném místě ve škole nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.
b) Pokud ředitelka mateřské školy rozhodne, že se v následujícím školním roce nebude poskytovat předškolní vzdělávání za úplatu, vyrozumí zákonné zástupce nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku zveřejněním na přístupném místě ve škole.
c) Úplata za předškolní vzdělávání je úplatou měsíční.
d) Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období školního roku.
e) Nejvyšší možná úplata vychází ze skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku, v němž se úplata stanoví.
f) Nejvyšší možná úplata se stanoví jako 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce. Před určením procentního podílu jsou z uvedených nákladů odečteny náklady, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.
g) Úplata za předškolní vzdělávání se netýká školního stravování; do nákladů, z nichž se vypočítá nejvyšší možná úplata za předškolní vzdělávání, se nezahrnují náklady na poskytování školního stravování.
h) Počtem dětí rozhodným pro určení nejvyšší možné úplaty je počet dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání.
i) Výše úplaty pro děti, které nejsou občany EU, je stejná jako výše úplaty dětí – občanů EU, pokud
– mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů,
– jsou dětmi osob oprávněných pobývat na území ČR za účelem výzkumu,
– jsou azylanty,
– jsou osobami požívajícími doplňkové ochrany,
– jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany.

Čl. 3
Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání
a) Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15 dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.
b) Jestliže
– zákonný zástupce dítěte pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
– zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, kterému (dítěti) náleží zvýšení příspěvku na péči,
– rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,
– fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy, přede dnem splatnosti úplaty, bude od úplaty osvobozen.
c) Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem nebo hotovostní platbou v pokladně Komerční banky na určený bankovní účet mateřské školy nebo bude úplata inkasována z plátcova účtu na základě vyřízeného souhlasu s inkasem.

Čl. 4
Základní částka úplaty
Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 400,- Kč na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok 2020/2021.

Čl. 5
Snížení úplaty v případě přerušení provozu
(1) V případě přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci nebo srpnu se úplata stanovená plátci podle čl. 3 a 4 této směrnice za uvedené měsíce krátí v poměru odpovídajícímu počtu kalendářních dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu kalendářních dnů v příslušném měsíci.
(2) V případě omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů na základě rozhodnutí KHS nebo MZd bude úplata poměrně ponížena podle délky omezení nebo přerušení provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.
(3) Pokud již úplata za příslušný kalendářní měsíc byla plátcem uhrazena, bude mu odpovídající výše úplaty vrácena v termínu dohodnutým se zákonným zástupcem.

Čl. 6
Bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy
(1) Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Čl. 7
Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Stanovení základní částky úplaty pro celodenní provoz mateřské školy pro další školní roky bude řešeno formou dodatku této směrnice, v kterém bude uvedena změna ustanovení čl. 3 směrnice platná pro příslušný školní rok.
(2) Výše úplaty, která se vypočítává podle ustanovení jednotlivých článků této směrnice, se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.
(3) Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou mateřské školy a je účinná od 1. 9. 2020.

V Uherském Hradišti 26. 8. 2020
Bc. Ilona Močičková
ředitelka mateřské škol