Pravidla v naší mateřské škole

Pro lepší a kvalitnější soužití je nutné vytvářet pravidla, která vedou všechny zúčastněné k jejich respektování a předcházení tak zbytečným nedorozuměním a konfliktním situacím.

Pravidla pro děti:

 • při příchodu se nahlas pozdravíme s paní učitelkou
 • používáme slovíčka prosím, děkuji, promiň
 • neodcházíme ze třídy bez domluvy s učitelkou
 • v blízkosti schodů se chováme velmi opatrně a držíme se madla
 • neběháme ve třídě ani v ostatních prostorách školy
 • ve třídě dodržujeme pořádek a dáváme věci na svá místa
 • dodržujeme hygienu, myjeme si ruce a splachujeme WC
 • neubližujeme kamarádovi – učíme se domluvit se
 • neničíme věci ani výrobky druhých
 • nekřičíme, používáme vhodná slova
 • snažíme se vždy pozdravit
 • umíme požádat o pomoc i poděkovat
 • v jídelně se chováme klidně a nerušíme kamarády od jídla
 • započatou práci dokončíme
 • pomáháme mladším nebo kamarádovi je-li třeba
 • při odchodu domů se rozloučíme podáním ruky s paní učitelkou

Pravidla pro dospělé:

 • buďme pravdiví a spravedliví
 • naslouchejme a snažme se porozumět
 • vytvářejme rovné podmínky pro všechny ve škole, doma i v okolí
 • zachovávejme za všech okolností důstojnost dětí
 • respektujme názory dětí
 • učme se s dětmi spolupracovat
 • věnujme své práci s dětmi osobní maximum
 • respektujme pravidla soužití ve škole
 • konzultujme společně poznatky o dítěti a hledejme společnou cestu
 • pro podporu a rozvoj jeho osobnosti vychovávejme děti ke zdravému způsobu života