Školní vzdělávací programy

JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ
Náš školní vzdělávací program jsme nazvali “Je nám dobře na světě „, jak je uvedeno v nadpisu. Jeho smyslem je vychovat samostatné a dostatečně sebevědomé dítě, které se dokáže zapojit do naší společnosti. Dítě, které porozumí našemu světu a dokáže žít i spolupracovat s kamarády i s dospělými.

Celý program je rozdělen do pěti integrovaných bloků

I. integrovaný blok:
S PŘÍRODOU JSME KAMARÁDI
září: Do školky se těšíme
říjen: Podzimku, Podzimku

II. integrovaný blok:
VŠECHNO MÁ SVŮJ ČAS
listopad: Zdraví
prosinec: Než zazvoní Vánoce

III. integrovaný blok:
ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ
leden: Toto zebe, toto studí
únor: Hádej, kdo jsem

IV. integrovaný blok:
SVĚT JE NÁŠ
březen: Jaro ťuká na vrátka
duben: Život kolem nás

V. integrovaný blok:
JE NÁM SPOLU DOBŘE
květen: Mějme se rádi
červen: Volám tě sluníčko

Cíle programu:

1. Očekávané poznatky: V procesu rozvoje dětské osobnosti je to uvědomění si svého vlastního já a uvědomění si svého okolí. Získávání schopností a dovedností usnadňují učení. Náš program motivuje dítě k aktivnímu poznání všeho nového, nepoznaného, rozvíjí schopnost přemýšlet a rozhodovat se. Zároveň mu pomáhá přizpůsobit se a reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi.

2. Získané hodnoty: V rozsahu dětských možností jde o poskytnutí příležitostí k poznávání hodnot jako je nedotknutelnost práv, rovnost všech lidí, soucítění a solidarita. Také uvědomění si velkého významu rodiny a osvojení si základů ochrany života a životního prostředí.

3. Vytvořené postoje: Získávat zkušenosti na základě vlastních pokusů a spolupráce s kolektivem, naučit se pochopit svoji jedinečnost a také možnost svobodně projevovat a samostatně myslet a tvořit. Naučit se pochopit plnou zodpovědnost za své jednání i možnost svým jednáním ovlivnit životní situace.

Očekávané kompetence:

1. Kompetence k učení: Dítě vědomě vyvíjí úsilí za účelem získávání nových informací, dokáže se soustředit na činnosti a započatou práci dokončí. Dokáže odhadnout své síly a schopnosti a tomu přizpůsobuje své činnosti. Získané zkušenosti je schopno uplatňovat v praktických situacích.

2. Kompetence k řešení problémů: Řeší problémy, na které stačí a snaží se je řešit na základě zkušeností, snaží se vyhýbat problémům vedoucím k vyvolání konfliktních situací a případně vzniklé konflikty řeší samostatně. Zvládne jednoduché logické a matematické postupy.

3. Kompetence komunikativní: Ovládáním řeči a vytvářením vhodně formulovaných vět vyjadřuje své myšlenky, dokáže vést dialog stejně jako umí vyjádřit svoje pocity, potřeby a prožitky. Využívá informační prostředky jako jsou knihy, encyklopedie, časopisy a jinou technika.

4. Kompetence sociální a personální: Zvládne se prosadit při činnostech ve skupině, ale dokáže se skupině podřídit a se skupinou spolupracuje. Rozpozná nesprávné chování, chápe nespravedlnost a ubližování, dokáže bránit sebe i své kamarády. Uvědomuje si sví chování i jeho důsledky.

5. Kompetence činností a občanské: Chápe svoji možnost rozhodovat se svobodně, dokáže se přizpůsobit okolnostem, má smysl pro povinnost a plní si své úkoly, ocení a neničí práci druhých. Získá představu o lidských hodnotách, spoluvytváří pravidla a snaží se dbát na ochranu a bezpečí své osoby i ostatních. Chová se odpovědně s ohledem na zdravé životní prostředí.